Menu

Úvod

Projekt MELANOM zastřešuje sledování nákladné léčby melanomu v České republice. Jedná se o multicentrický systém hodnotící průběh a výsledky sledovaných léčivých přípravků a případnou sekvenci léčby. Na projektu spolupracují centra onkologické péče, která aktuálně nákladnou léčbu pacientů s melanomem poskytují. Celý systém je otevřený pro případný vstup dalších účastníků.

Zadavatelem a odborným garantem registru je Česká onkologická společnost ČLS JEP.

Průběžné hodnocení dat a zpětná vazba, která je takto získávána pro lékaře a zdravotnický management, splňuje základní kritéria medicíny založené na důkazech. Všechna práva pacientů jsou plně zachována a sběr dat probíhá v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

Výběr pacientů, kteří mají záznam v registru, je v kompetenci ošetřujícího lékaře. Indikace diagnostických a léčebných procedur, předepisování léčivých přípravků, monitoring a veškerá další léčebná rozhodnutí nejsou závislá na tomto projektu a je za ně plně zodpovědný ošetřující lékař.

Cíl

Primární cíl registru

Primárním cílem je sledování celkového počtu pacientů s melanomem léčených nákladnou léčbou v České republice.

Sekundární cíle registru

  • Hodnocení efektivity sledované léčby a použitých léčebných režimů
  • Analýza přežití pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Hodnocení bezpečnosti sledované léčby

Garance

Odborná garance

  • Česká onkologická společnosti ČLS JEP (registr schválen dne 17.12.2019)
  • Garantem registru je MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Projektový management

  • Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu
  • MVDr. Renata Rouhová, projektová manažerka
  • Ing. Petr Brabec, Ph.D., jednatel